Regulamin strony i sklepu P.H.U Elektrotel

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, tzn. osobie fizycznej, która nabyła towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Firma nie jest konsumentem.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych i w stanie niezmienionym (niepogorszonym).
Odsyłany sprzęt (telefon, tablet) nie może być aktywowany (ponieważ w procesie aktywacji zostaje on w sposób trwały i jednoznaczny przypisany do danego użytkownika i niemożliwe jest odwrócenie skutków takiego działania). Odsyłany sprzęt nie może również posiadać innego oprogramowania niż oryginalne oraz w innej wersji niż fabrycznie z nim dostarczone.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem, zwrotowi podlega cały zestaw. Sprzedawca zwróci konsumentowi środki pieniężne w ciągu kolejnych 14 dni, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwrotu towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu zwracanego produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Koszty odesłania towaru ponosi kupujący. Sprzedający zwraca następnie te koszty, ale tylko do wysokości najtańszej oferowanej przez niego przesyłki dla rzeczy tego rodzaju. Sprzedający nie odbiera przesyłek wysłanych na jego koszt, przesyłek za pobraniem i nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego ewentualnych dodatkowych kosztów.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
3) zawartej w drodze aukcji publicznej;
4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać listem poleconym na adres siedziby sklepu lub na jego adres e-maill tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adres sklepu (i adres wysyłkowy do zwrotu towaru):
P.H.U. ElektroTEL Tomasz Olech, ul. Grunwaldzka 20, 35-068 Rzeszów
e-mail: sklep@elektrotel.pl
Ja, niżej podpisany, niniejszym odstępuję od umowy kupna – sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. …. ….
Data zakupu………………………………………………….

Data odbioru towaru……………………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………………..

Login allegro……………………………………………………….’
Nr aukcji/nr dowodu zakupu…………………………

Adres (przypisany do konta allegro) ……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………
Odsyłam zwracany towar i proszę o zwrot wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości ……………………. na następujący rachunek bankowy ……………………………………………………………………………………………
Czytelny Podpis………………………………………….. Data złożenia oświadczenia …………………………………..

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Klienci,

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

Informujemy, że Administratorem Państtwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo:

P.H.U. ElektroTEL Tomasz Olech
Ul. Grunwaldzka 20
35-068 Rzeszów
NIP: 813-000-83-98

W sprawie swoich danych osobowych można sie kontaktować z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: sklep@elektrotel.pl
lub listu na adres siedziby: ul. Grunwaldzka 20, 35-068 Rzeszów.

Dane osobowe klientów, takie jak: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby, możemy przetwarzać w celu:

1. Zawarcia umowy i jej wykonania (podstawa prawna: Art. 6(1)(b) RODO).

2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych (Art. 6(1)(c) RODO). Sa to: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby (Art. 6(1)(c) RODO)

3. Ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (Art. 6(1)(c) RODO)

4. Analizy sprzedaży i statystyki (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Odbiorcami Pana/Pania danych osobowych mogą być:
• dostawcy systemów informatycznych, • dostawcy usług IT, • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, • operatorzy pocztowi i kurierzy, • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
• organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podanie przez Państwo wymienionych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO), • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Obecnie organem nadzorczym jest GIODO, natomiast od dnia 25 maja 2018 r. pełnienie owej funkcji rozpocznie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).